ILUO Biznes 4.0 zgodny z przepisami VAT 2014

logo iluo kolorNowa wersja ILUO Biznes niesie ze sobą przede wszystkim szereg zmian dostosowujących program do zmian w ustawie o VAT. Wszystkie nowelizacje przepisów o VAT wynikają z wejścia w życie od 1 stycznia 2014 roku nowych zapisów obowiązującej ustawy o VAT. Od tego dnia przestaje obowiązywać aktualnie obowiązujące rozporządzenie fakturowe Ministra Finansów, a sposób wystawiania faktur będą regulować od tej pory zapisy ustawy o VAT (art. od 106a do 106q).

Dla użytkowników oprogramowania ILUO wszystkie zmiany są całkowicie bezpłatne.

ILUO Biznes - wersja 4.0 (S-START, K-KOMFORT, P-PREMIUM, U-ULTIMA)

1. Możliwość wystawienia faktury VAT, w której występuje wiele dat powstania obowiązku podatkowego. Jeśli daty obowiązku podatkowego przypadają na różne miesiące, w podsumowaniu faktury będzie widoczne rozbicie na okresy. (S, K, P, U)

2. Możliwość wystawienia/zarejestrowania faktury przed wydaniem/przyjęciem towaru (bez WZ lub bez PZ) - faktura wystawiona przed wydaniem towaru nie będzie miała domyślnie określonej daty powstania obowiązku podatkowego dla VAT i nie pojawi się w rejestrze VAT do czasu zarejestrowania dokumentu magazynowego. (S, K, P, U)

3. W każdym przypadku, przy ustalaniu daty obowiązku podatkowego obowiązują następujące zasady: (S, K, P, U)

a) Dla sprzedaży

 • Dla pozycji usługowych lub spoza kartoteki – data obowiązku podatkowego pobierana jest z daty dostawy na fakturze.
 • Dla pozycji towarowych, dla których wystawiono dokument magazynowy – data pobierana jest z dokumentu WZ.
 • Dla pozycji towarowych, dla których nie wystawiono dokumentu magazynowego – data jest nieokreślona (na fakturze zapis występuje pod datą dostawy z faktury, w rejestrze VAT pozycja nie występuje do czasu wprowadzenia dokumentu WZ).
 • W każdym przypadku można wymusić szczególną datę obowiązku podatkowego, ustawiając ją ręcznie dla wybranych pozycji. Tak ustawiona data ma priorytet.

b) Dla zakupu

 • Dla pozycji usługowych – data obowiązku podatkowego pobierana jest z faktury (późniejsza z dat: data otrzymania lub data dostawy).
 • Dla pozycji towarowych dla których wystawiono dokument magazynowy (PZ) pobierana jest najpóźniejsza z dat: data wystawienia dokumentu PZ, data otrzymania faktury, data dostawy na fakturze.
 • Pozycje towarowe bez dokumentu PZ mają niekreśloną datę obowiązku podatkowego (na wydruku potwierdzenia pozycja wykazywana jest pod późniejszą z dat: otrzymania i dostawy na fakturze zakupu, w rejestrze VAT nie jest wykazywana do czasu wprowadzenia PZ).
 • W każdym przypadku można wymusić szczególną datę obowiązku podatkowego, ustawiając ją ręcznie dla wybranych pozycji. Tak ustawiona data ma priorytet.

4. Przebudowa wydruku rejestru VAT uwzględniająca nowe zasady – tj. możliwość występowania pozycji z jednej faktury w różnych okresach VAT. W szczególności (opcjonalnie – na parametr) do rejestru VAT pobierane są dostawy niezafakturowane, pod datą wystawienia dokumentu magazynowego. (S, K, P, U)

5. Wprowadzenie możliwości wprowadzenia wielu kursów walut dla jednej faktury (w przypadku, gdy dokumentuje ona wiele dostaw dokonanych w różnych terminach). (P, U)

6. Wprowadzenie w okresie przejściowym mechanizmów pozwalających na obsługę dokumentów wg nowych i starych zasad – zarówno faktury jak i rejestry VAT można drukować wg wzoru 2013 lub 2014. Dodatkowo, w przypadku wydruku rejestru VAT za styczeń 2014, faktury dokumentujące dostawy z roku 2013 wykazywane są zawsze pod datą faktury (wg zasad obowiązujących w roku 2013). (S, K, P, U)

7. Pozostałe zmiany:

 • Usprawnienia w mechanizmach wystawiania faktur zaliczkowych - możliwość powiązania wcześniejszych operacji finansowych z zamówieniem i wystawienia do nich faktury zaliczkowej. (S, K, P, U)
 • Wystawianie dokumentów RW, PW na podstawie zamówień. (K, P, U)
 • Optymalizacja szybkości wczytywania pozycji z bufora kolektora dla dużej ilości pozycji. (P, U)