Programy ILUO zgodne z przepisami VAT 2014

logo iluo kolorNadchodzący rok niesie ze sobą kolejną zmianę w przepisach. W związku z tym zostaną wydane nowe wersje programu ILUO. Ukażą się one na przełomie roku. Dla użytkowników oprogramowania ILUO wszystkie zmiany są całkowicie bezpłatne.

Zmiany w ustawie

Najważniejsze zmiany VAT od 01.01.2014 r.

Wszystkie nowelizacje przepisów o VAT wynikają z wejścia w życie od 1 stycznia 2014 roku nowych zapisów obowiązującej ustawy o VAT. Od tego dnia przestaje obowiązywać aktualnie obowiązujące rozporządzenie fakturowe Ministra Finansów, a sposób wystawiania faktur będą regulować od tej pory zapisy ustawy o VAT (art. od 106a do 106q).

1. Zmiana daty wystawienia faktury

 • Fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Dotyczy to także sytuacji, w której przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.
 • Faktury mogą być wystawiane nawet 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi lub otrzymaniem całości lub części zapłaty.
 • W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wystawienie faktury wcześniej niż 30 dni przed dostawą towaru.

2. Zmiana daty powstania obowiązku podatkowego

Co do zasady (pomijamy tutaj dla uproszczenia pewne rzadziej spotykane wyjątki) obowiązek podatkowy powstaje:

 • Z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.
 • Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty z chwilą jej otrzymania.
 • Powyższy termin obowiązuje także w przypadku gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem.
 • Obowiązek podatkowy w WNT powstaje w okresie wystawienia faktury przez kontrahenta (czyli podatnika zagranicznego), nie później niż 15 dnia po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów będącej przedmiotem WNT.

3. Zmiana w zakresie stosowania kursu walut na fakturach

 • Co do zasady przeliczenia na złote od 1 stycznia 2014 dokonywać się będzie według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub ostatniego kursu wymiany ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, a nie tak jak dotychczas poprzedzający dzień wystawienia faktury.
 • Przy wystawieniu faktury przed dostawą towaru, sprzedawca dokona przeliczenia kwot z faktury na polskie złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (lub EBC) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

4. Zmiana w zasadach obniżania podatku należnego

Co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Muszą zatem zostać łącznie spełnione dwa warunki:

 • powstał obowiązek podatkowy u dostawcy
 • podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów prawo odliczenia podatku VAT uzależnione jest od posiadania faktury dokumentującej dostawę towarów od podatnika podatku od wartości dodanej. Obowiązek posiadania tej faktury wystąpi nie w okresie odliczenia podatku naliczonego od transakcji wewnątrzwspólnotowej, a w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. W przypadku braku faktury w terminie 3 miesięcy, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin 3 miesięcy. Otrzymanie faktury w terminie późniejszym upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę.

5. Okres przejściowy

Na mocy przepisu przejściowego zawartego w art. 7 ustawy nowelizującej, w przypadku czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstanie na "starych" zasadach. Dotyczy to również mediów udokumentowanych fakturą wystawioną do końca 2013 r.

Zmiany w ILUO

Zmiany w oprogramowaniu ILUO związane ze zmianami przepisów dotyczących VAT od 01.01.2014 r.

Na przełomie roku ukaże się zaktualizowana wersja programu, która będzie dostosowana do nowych przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o VAT. Wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • Możliwość wystawienia faktury VAT, w której występuje wiele dat powstania obowiązku podatkowego.
 • Możliwość wystawienia faktury przed wydaniem towaru (bez WZ) - faktura wystawiona przed wydaniem towaru nie będzie miała określonej daty powstania obowiązku podatkowego dla VAT (termin ten pojawi się po 30 dniach lub po wydaniu towaru).
 • Mechanizmy kontrolne pozwalające na wyszukanie niezafakturowanych dokumentów wydania oraz faktur, dla których nie została wykonana dostawa towaru lub usług.
 • Przebudowa wydruku rejestru VAT uwzględniającego nowe zasady, w szczególności pobranie do tego rejestru dostaw niezafakturowanych, jeśli w danym miesiącu przypada dla nich termin obowiązku podatkowego dla VAT.
 • Wprowadzenie możliwości wprowadzenia wielu kursów walut dla jednej faktury (w przypadku gdy dokumentuje ona wiele dostaw dokonanych w różnych terminach).
 • Dostosowanie mechanizmów podpowiadających domyślny kurs waluty do nowych przepisów.
 • Wprowadzenie w okresie przejściowym mechanizmów pozwalających na rozróżnienie dokumentów obsługiwanych wg nowych i starych zasad (dotyczy faktury wystawionych po 1 stycznia 2014 dokumentujących dostawy zeszłoroczne).

O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.